‘In Europa inzetten op toelating Crisper Cas9’

‘In Europa inzetten op toelating Crisper Cas9’
11-10-2017
Nederland zal zich in Europa inzetten voor de toepassing en toelating van nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr Cas9, mits daarbij geen soortengrenzen worden overschreden.

Dat meldt het kabinet in het regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Nederland zal zich in internationaal verband ook inzetten voor behoud van het kwekersrecht.

Hervorming GLB
Het kabinet zet in op hervorming van het GLB na 2020. Het GLB moet minder gericht worden op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Daarnaast moet het GLB samenwerking tussen landbouwers faciliteren en bijdragen aan de crisisbestendigheid van de sector. Met deze focus wil het kabinet ook dat de verkleining van het GLB-budget door de Brexit wordt opgevangen.

Vereenvoudiging
Tegelijkertijd zet het kabinet in op vereenvoudiging van het GLB en daarmee op een verlaging van de regeldruk vanuit Europa. De Nederlandse regering streeft op Europees niveau naar doelvoorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van lucht en oppervlaktewater, om op nationaal niveau vrijheid te houden voor de invulling van de doelen.

Foto: De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven een toelichting op het regeerakkoord